Skip to content

Personalpolicy

Företagets grunduppgift är att hålla rätt kvalitetsnivå och rätt prisbild till våra kunder och verksamheten skall präglas av stor medvetenhet gällande miljö och kvalitetsarbete. För att uppnå detta måste vi skapa förutsättningar för engagemang, arbetsglädje och en vilja till vidareutbildning inom verksamhetsområdet.

Personalpolicyn är ömsesidig, d v s den anger både vad företaget erbjuder och vilka förväntningar som ställs på arbetstagaren. Vår personalpolicy bygger på fyra grundläggande principer som ska inspirera och påverka det dagliga arbetet.

 • Vi skapar utveckling genom gemensamma värden. Ömsesidig respekt, tillit och engagemang är nyckelfaktorer för utvecklingen av företagets verksamhet och lönsamhet.
 • Vi Erbjuder – Lika värde och respekt för den enskilda människan. En grundinställning som inspirerar till långsiktig utveckling. 
 • Vi Förväntar – Respekt för företagets och kundens grundläggande värderingar. Vilja och förmåga att göra en kvalitetsmedveten insats.
 • Vi är en viktig och integrerad del av processen.
 • Vi Erbjuder – Att utveckla kompetenta, välfungerande och nöjda medarbetare. En engagerad arbetsplats med respekt för sunda värderingar.
 • Vi Förväntar – Att etiska värderingar följs och vid behov förstärks. Medarbetare som alltid uppträder som goda företrädare för företaget.
 • Vi ska vara en attraktiv arbetsplats för kvalitetsmedvetna och produktiva medarbetare.
 • Vi Erbjuder – Personliga och yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
 • Vi Förväntar – Ett äkta engagemang i arbetet. En strävan att bidra till företagets utveckling.
 • Vi skapar attraktiva och kompetenta medarbetare.
 • Vi Erbjuder – Ett ledarskap som bygger på ömsesidig respekt. Delegering av ansvar och befogenheter.
 • Vi Förväntar – En vilja att ta ansvar och initiativ. En vilja att uppnå personliga mål.

Miljöpolicy  

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför…
 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
 • föreslå och bistå kunderna med olika miljöbesparingsprogram.
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
Miljöorganisation

Miljöfrågorna drivs av en miljö-, kvalitetsansvarig. Genom denne ökas samordningen och integreringen i verksamheten, leverantörer och kunder. Vårt miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. Detta baseras på den internationella standarden ISO 14001. Genom kontinuerliga forum och diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget, och därmed vara ett föredöme.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

 • Källsortering av avfall
 • Energisparåtgärder
 • Miljöanpassade inköp
 • Miljökrav på våra produkter och tjänster
 • Miljökrav på våra leverantörer
 • Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning
 • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer

Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

Kvalitetspolicy

Vårt huvudmål för Vartex Industrirengöring AB är att tillhandahålla kvalitetsprodukter/tjänster, och en kostnadseffektiv service, som ger hög kundtillfredsställelse.

För att uppnå dessa mål engagerar vi aktivt våra kunder i beslut som rör våra processer och identifierar deras behov.

Vi arbetar enligt ett ledningssystem som omfattar både kvalitetssäkring och ständig förbättring av våra tjänster.

För att uppnå dessa mål, och om möjligt överträffa dessa, har ledningen av Vartex Industrirengöring AB åtagit sig att uppfylla kraven i ISO 9001. De principer som fastställs i denna standard kommer att ge oss möjlighet att uppnå våra mål.

Vi kommer att kontinuerligt se över våra kvalitetsmål och kommunikation för att möjliggöra en kontinuerlig förbättring av våra system.